Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

وسط أفينيون التاريخي: قصر الباباوات، مجموعة أسقفية، وجسر أفينيون

Historic Centre of Avignon: Papal Palace, Episcopal Ensemble and Avignon Bridge

In the 14th century, this city in the South of France was the seat of the papacy. The Palais des Papes, an austere-looking fortress lavishly decorated by Simone Martini and Matteo Giovanetti, dominates the city, the surrounding ramparts and the remains of a 12th-century bridge over the Rhone. Beneath this outstanding example of Gothic architecture, the Petit Palais and the Romanesque Cathedral of Notre-Dame-des-Doms complete an exceptional group of monuments that testify to the leading role played by Avignon in 14th-century Christian Europe.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Centre historique d’Avignon : Palais des papes, ensemble épiscopal et Pont d’Avignon

Cette ville du midi de la France fut le siège de la papauté au XIVe siècle. Le palais des Papes, forteresse d'apparence austère somptueusement décorée à l'intérieur par Simone Martini et Matteo Giovanetti, domine la cité, sa ceinture de remparts et les vestiges d'un pont du XIIe siècle sur le Rhône. Au pied de ce remarquable exemple d'architecture gothique, le Petit Palais et la cathédrale romane Notre-Dame-des-Doms achèvent de former un exceptionnel ensemble monumental qui témoigne du rôle éminent joué par Avignon dans l'Europe chrétienne au XIVe siècle.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

وسط أفينيون التاريخي: قصر الباباوات، مجموعة أسقفية، وجسر أفينيون

كانت هذه المدينة الواقعة جنوب فرنسا مركز البابوية في القرن الرابع عشر. وسيطر قصر الباباوات، وهو كناية عن قلعة ذات شكل بسيط، عمل على تزيينها من الداخل سيمون مارتيني وماتيو جيوفانيتي، على المدينة ونطاق أسوارها وآثار جسر يعود للقرن الثاني عشر على نهر الرون. وعلى قدم هذا المثال الرائع للهندسة القوطية، شكّل القصر الصغير والكاتدرائية منذ البداية مجموعةً تذكارية رائعة تدلّ على الدور البارز الذي لعبته أفينيون في أوروبا المسيحية في القرن الرابع عشر.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

阿维尼翁历史中心:教皇宫、主教圣堂和阿维尼翁桥

这座位于法国南部的城市是14世纪罗马教皇的居所。教皇宫其实就是一个装饰豪华却外表朴素的城堡,由西蒙·马蒂尼和马泰奥·焦瓦内蒂(Simone Martini and Matteo Giovanetti)装修而成,占据了这座城市绝大部分面积,周围是坚固的城墙和12世纪隆河桥的遗址。在卓越的哥特式建筑之下,小宫殿和圣母院的罗马式主教堂古迹实属罕见,证明了阿维尼翁在14世纪基督化欧洲所发挥的领导作用。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Исторический центр города Авиньон

В XIV в. этот город на юге Франции был резиденцией пап. Папский дворец – мрачно выглядящая крепость, щедро украшенная художниками Симоне Мартини и Маттео Джованетти, – доминирует над городом, его укреплениями и остатками моста XII в. через реку Рона. Несколько ниже дворца, шедевра готической архитектуры, расположены Малый дворец и романский кафедральный собор Нотр-Дам-де-Дом, завершая формирование выдающегося ансамбля памятников, свидетельствующих о ведущей роли Авиньона в христианской Европе XIV в.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Centro histórico de Aviñón: palacio de los papas, conjunto episcopal y puente de Aviñón

Situada en el sureste de Francia, la ciudad de Aviñón fue sede de los papas en el siglo XIV. El palacio de éstos –una fortaleza de aspecto austero suntuosamente decorada en su interior por Simone Martini y Matteo Giovanetti– domina la ciudad, las murallas y los vestigios de un puente del siglo XII sobre el río Ródano. Junto con el Pequeño Palacio y la catedral románica de Notre-Dame-des-Doms que se alzan a sus pies, la residencia papal, obra notable de la arquitectura gótica, forma un extraordinario conjunto monumental que atestigua el importante papel desempeñado por Aviñón en la Europa cristiana del siglo XIV.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

アヴィニョン歴史地区:法王庁宮殿、司教関連建造物群及びアヴィニョン橋
フランス南東部にある都市。14世紀には教皇庁がこの地におかれ(アヴィニョン捕囚)、ゴシック様式の教皇宮殿が築かれ、マルティーニやジョヴァネッティが装飾を行った。ロマネスク様式のノートルダム教会、民謡で有名なサン・ベネゼ橋などがる。

source: NFUAJ

Historisch centrum van Avignon: pauselijk paleis, bisschoppelijk complex en brug van Avignon

Avignon was in de 14e eeuw de zetel van het pausdom. In deze stad in het zuiden van Frankrijk ligt het pauselijk paleis, een sober ogend fort dat overdadig versierd is door Simone Martini en Matteo Giovanetti. Het gebouw domineert de stad, de omliggende wallen en de overblijfselen van een 12e-eeuwse brug over de Rhône. Aan de voet van dit mooie voorbeeld van gotische bouwkunst, liggen het Petit Palais en de romaanse kathedraal van Notre-Dame-des Doms. Zij completeren een uitzonderlijke groep monumenten die getuigen van de leidende rol van Avignon in het 14e-eeuwse christelijke Europa.

Source: unesco.nl

المرجعية: 228rev
عام التسجيل: 1995
معايير: (i)(ii)(iv)
منطقة وسطى: 8.2000 Ha
top