Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Mar de las Wadden

Wadden Sea

The Wadden Sea is the largest unbroken system of intertidal sand and mud flats in the world. The site covers the Dutch Wadden Sea Conservation Area, the German Wadden Sea National Parks of Lower Saxony and Schleswig-Holstein, and most of the Danish Wadden Sea maritime conservation area. It is a large, temperate, relatively flat coastal wetland environment, formed by the intricate interactions between physical and biological factors that have given rise to a multitude of transitional habitats with tidal channels, sandy shoals, sea-grass meadows, mussel beds, sandbars, mudflats, salt marshes, estuaries, beaches and dunes. The area is home to numerous plant and animal species, including marine mammals such as the harbour seal, grey seal and harbour porpoise. Wadden Sea is one of the last remaining large-scale, intertidal ecosystems where natural processes continue to function largely undisturbed.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

La mer des Wadden

La mer des Wadden est considérée comme le plus grand système mondial ininterrompu de vasières et de bancs de sable à marée. Le site comprend l’aire de conservation de la mer des Wadden néerlandaise, les parcs nationaux allemands de la mer des Wadden de Basse-Saxe et Schleswig-Holstein et la majeure partie de l’aire de conservation de la mer des Wadden danoise. Cet écosystème tempéré de zones humides côtières est le fruit d’interactions particulièrement complexes entre des facteurs physiques et biologiques. On y trouve une multitude d’habitats de transition : chenaux à marée, bancs de sable, prairies d’herbe marines, moulières, barres de sable, vasières, marais salés, estuaires, plages et dunes. L’endroit héberge de nombreuses espèces de plantes et d’animaux, dont des mammifères marins comme le phoque commun, le phoque gris et le marsouin commun. Le site est un des derniers écosystèmes intertidaux naturels à grande échelle où les processus naturels se poursuivent de manière quasi non perturbée.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Mar de las Wadden
El mar de las Wadden se considera el mayor sistema mundial ininterrumpido de fangales y bancos de arena intertidales. El sitio abarca el Área de Conservación del mar de las Wadden holandés, los Parques Nacionales alemanes del mar de las Wadden y de la Baja Sajonia y Schleswig-Holstein y la mayor parte del Área de Conservación marina danesa del mar de las Wadden. Se trata de un amplio ecosistema templado costero relativamente plano formado como consecuencia de interacciones particularmente complejas entre factores físicos y biológicos que han dado lugar a numerosos hábitats de transición, como canales de marea, bancos de arena, praderas de algas marinas, mejilloneras, barras de arena, marismas, pantanos salados, estuarios, playas y dunas. El sitio alberga numerosas especies de plantas y animales, incluidos mamíferos marinos como la foca común, la foca gris y la marsopa común. El sitio es uno de los últimos ecosistemas intertidales naturales a gran escala en los que los procesos naturales continúan de manera casi imperturbada.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

ワッデン海
ワッデン海はオランダからドイツ、デンマークにかけて広がる、砂と泥からなる世界最大の干潟である。2009年、オランダとドイツの国境をまたぐ世界遺産として登録された。ワッデン海の特徴は、人為改変の少ない大規模な沿岸地形、自然な潮間帯の生態系、そこを生息地とする多数の生物に加えて、年間数千万羽もの渡り鳥の中継地・換羽地・越冬地となっていることにある。今回はワッデン海のデンマーク川の部分が拡張登録され、面積が約1600㎢拡大されるとともに、各評価基準の特徴が強化された。

source: NFUAJ

Waddenzee

De Waddenzee is ’s werelds grootste aaneengesloten systeem van zand- en moddervlakten die droogvallen tijdens eb. Het gebied bestaat uit het grootste deel van het Deense beschermde Waddenzeegebied, het Nederlandse gedeelte dat beschermd is en de Duitse Nationale Waddenzeeparken in Nedersaksen en Sleeswijk-Holstein. De Waddenzee is een niet erg diep watergebied met een relatief vlakke kust. Het leefgebied heeft getijdengeulen, zeegras-weiden, mosselbanken, zandbanken, wadden, zoutmoerassen, stranden en duinen. Er komen een groot aantal planten- en diersoorten voor, waaronder zeezoogdieren zoals de gewone zeehond, de grijze zeehond en de bruinvis. Het is ook de broedplaats en het overwinteringsgebied voor 10 tot 12 miljoen vogels per jaar. Het gebied is een van de laatst overgebleven grootschalige bij eb droogvallende ecosystemen waar natuurlijke processen blijven functioneren.

Source: unesco.nl

Referencia: 1314ter
Año de inscripción: 2009
Extensión: 2014
Criterios: (viii)(ix)(x)
Zona central: 1143403.0000 Ha
Zona de amortiguación: Ha
top