Faites une recherche à travers les informations du Centre du patrimoine mondial.

Cités du modernisme de Berlin

Berlin Modernism Housing Estates

Berlin Modernism Housing Estates. The property consists of six housing estates that testify to innovative housing policies from 1910 to 1933, especially during the Weimar Republic, when the city of Berlin was particularly progressive socially, politically and culturally. The property is an outstanding example of the building reform movement that contributed to improving housing and living conditions for people with low incomes through novel approaches to town planning, architecture and garden design. The estates also provide exceptional examples of new urban and architectural typologies, featuring fresh design solutions, as well as technical and aesthetic innovations. Bruno Taut, Martin Wagner and Walter Gropius were among the leading architects of these projects which exercised considerable influence on the development of housing around the world.

La description est disponible sous licence CC-BY-SA IGO 3.0

Cités du modernisme de Berlin

Les Cités du style moderne de Berlin, en Allemagne, comprennent six ensembles de logements qui témoignent de la politique de l’habitat innovante de 1910 à 1933, spécialement durant la République de Weimar, lorsque la ville de Berlin était à l’avant-garde sur le plan social, politique et culturel. Ces cités constituent un exemple exceptionnel de l’évolution des logements sociaux qui a contribué à améliorer l’habitat et les conditions de vie des personnes à faibles revenus, grâce à des approches novatrices en matière d’urbanisme, d’architecture et de conception des jardins. Le site offre des exemples remarquables de nouveaux types urbains et architecturaux avec des solutions inédites en matière de design et des innovations techniques et esthétiques. Bruno Taut, Martin Wagner et Walter Gropius ont été parmi les principaux architectes de ces projets qui ont exercé une influence considérable sur le développement de l’habitat partout dans le monde.

La description est disponible sous licence CC-BY-SA IGO 3.0

الممتلكات السكنية ذات الأسلوب البرليني الحديث

يتألف الموقع من ستة ممتلكات سكنية تشهد على سياسات الإسكان المبتكرة بين عامي 1910 و1933، ولا سيما في ظل جمهورية فايمار، عندما كانت مدينة برلين متقدمة بشكل بارز على المستوى الاجتماعي والسياسي والثقافي. يوفر الموقع مثلاً رائعاً عن الحركة الإصلاحية في مجال البناء، والتي أسهمت في تحسين السكن والظروف المعيشية للفئات المنخفضة الدخل، من خلال نهوج غير مألوفة في تخطيط المدن والهندسة المعمارية وتصميم الحدائق. كما تعرض الممتلكات أمثلة استثنائية عن النماذج المعمارية والحضرية الجديدة، بما يشمل حلولاً تصميمية جديدة وابتكارات تقنية وجمالية. وكان برونو تاوت ومارتن فاغنر وولتر غروبيوس بين المهندسين المعماريين الرائدين لهذه المشاريع التي تركت أثراً بارزاً على تطور السكن عبر العالم.

source: UNESCO/CPE
La description est disponible sous licence CC-BY-SA IGO 3.0

Районы жилой застройки в стиле модерн Берлина

Это шесть районов жилой застройки, свидетельствующих об инновационной жилищной политике, проводимой 1910-1933 годах, особенно во времена Веймарской республики, когда Берлин переживал бурные политические, социальные и культурные преобразования. Эти здания - выдающийся пример реформ в области жилищной застройки, которые благодаря новым подходам в градостроительстве, архитектурном и ландшафтном дизайне, содействовали улучшению жилищных и бытовых условий людей с низкими доходами. Это также уникальный пример новых городских и архитектурных стандартов, инновационных дизайнерских, технических и эстетических решений. Главные архитекторы этих проектов Бруно Таут, Мартин Вагнер и Вальтер Гропиус внесли важный вклад в развитие жилищного строительства в разных странах мира.

source: UNESCO/CPE
La description est disponible sous licence CC-BY-SA IGO 3.0

Bloques de viviendas modernistas de Berlín

Este sitio comprende seis inmuebles de viviendas que atestiguan la política innovadora en materia de hábitat urbano aplicada en Berlín entre 1910 y 1933, sobre todo en tiempos de la República de Weimar, cuando la capital alemana desempeñaba un papel de vanguardia en el plano social, político y cultural. Estos inmuebles constituyen un ejemplo notable del movimiento en pro de la construcción de nuevas viviendas sociales, que contribuyó a mejorar el alojamiento y las condiciones de vida de personas de ingresos modestos gracias a la adopción de planteamientos innovadores en la planificación urbanística, la arquitectura y el diseño de jardines. Estas viviendas son ejemplos excepcionales de realizaciones urbanísticas y arquitectónicas de nuevo tipo, caracterizadas por sus soluciones inéditas en materia de diseño y sus innovaciones técnicas y estéticas. Bruno Taut, Martin Wagner y Walter Gropius figuran entre los arquitectos principales de estas edificaciones, que tuvieron una importante repercusión en la construcción de viviendas sociales en el mundo entero.

source: UNESCO/CPE
La description est disponible sous licence CC-BY-SA IGO 3.0

ベルリンの近代集合住宅群
世界遺産に登録されたのは、ベルリンに点在する六つの集合住宅で、ワイマール共和国時代の1910~1933年に建設されたもの。いずれも、低所得者層の住宅と生活環境を改善することを目的とした、革新的な住宅供給政策の賜物である。政策の中心を担ったのは、ブルーノ・タウト、マルティン・ヴァグナー、ヴァルター・グロピウスら一流の建築家。新たな都市計画、建築手法、庭園設計を通じて建てられた住宅には、浴室、調理場、柱廊、日当たりのよいバルコニーが備えられた。当時のベルリンがいかに社会的、政治的、文化的に斬新だったかを示す住宅であり、世界中の公共住宅の発展に多大な影響を及ぼした。

source: NFUAJ

Modernistische woonwijken in Berlijn

Dit gebied bestaat uit zes woonwijken die getuigen van innovatief huisvestingsbeleid van 1910 tot 1933 – met name tijdens de Weimar Republiek – toen de stad Berlijn sociaal, politiek en cultureel bijzonder progressief was. De woonwijken zijn een goed voorbeeld van de hervormingsbeweging in de bouwwereld die heeft bijgedragen aan de verbetering van woon- en leefomstandigheden van mensen met een laag inkomen, door middel van nieuwe benaderingen van de stadsplanning, architectuur en tuinontwerp. De wijken laten een nieuwe wijze van stadvorming en architectuur zien, uitgewerkt in frisse ontwerpen en technische en esthetische vernieuwingen. De projecten hebben wereldwijd de woningbouw beïnvloed.

Source : unesco.nl

Valeur universelle exceptionnelle

La série de cités du style moderne de Berlin fournit un témoignage exceptionnel de la mise en œuvre des politiques du logement au cours de la période 1910 – 1933, et plus particulièrement pendant la république de Weimar, lorsque la ville de Berlin se caractérisait par son esprit d'avant-garde en matière politique, sociale, culturelle et technique. Les cités reflètent, avec un très haut niveau de qualité, l'association de l'urbanisme, de l'architecture, de la conception paysagiste et de la recherche esthétique, qui est typique du modernisme à l'aube du XXe siècle, tout en montrant l'application des nouvelles normes sociales et d'hygiène. Un certain nombre d'architectes parmi les plus éminents du Modernisme allemand participèrent à la conception et à la construction des biens. Ils développèrent des typologies innovantes pour l'urbanisation, les bâtiments et les appartements. Ils imaginèrent des solutions techniques et réalisèrent des œuvres esthétiques.

Critère (ii) : Les six cités de Berlin expriment de manière exceptionnelle le vaste mouvement de réforme des logements, qui contribua de manière significative à l'amélioration des conditions de logement et de vie à Berlin. La qualité de la conception urbaine, architecturale et des jardins de ces cités, ainsi que les normes élaborées pour les logements pendant cette période, ont fixé des orientations, sources d'inspiration pour la construction ultérieure de logements sociaux en Allemagne et dans le monde.

Critère (iv) : Les six cités de Berlin sont des exemples exceptionnels des nouvelles typologies urbaines et architecturales, visant à instaurer de meilleures conditions de vie sur le plan social. Des solutions novatrices en matière de concept, de technique et d'esthétique furent adoptées par les grands architectes modernes qui participèrent à la conception et à la construction.

Les six biens ont été sélectionnés parmi un ensemble de cités de la ville datant de cette période en fonction de leur importance historique, architecturale, artistique et sociale et parce qu'elles avaient été peu endommagées pendant la Seconde Guerre mondiale du fait de leur lieu d'implantation. Malgré les reconstructions mineures et les modifications intérieures de la période d'après-guerre, les travaux de restauration réalisés dans le cadre de la loi sur la protection de 1975 et leur état actuel de conservation permettent d'atteindre un haut niveau d'intégrité et d'authenticité.

La protection appropriée est garantie par la législation en place, notamment par la loi de Berlin relative à la conservation des sites et monuments historiques (1995). Les biens, bâtiments et espaces ouverts, sont dans un bon état de conservation. Le système de gestion, y compris les politiques, structures et plans, s'avère être approprié et intègre toutes les parties prenantes concernées.

top