Xinjiang Tianshan

Xianjiang Tianshan © Leading Group for application of WNH of Xianjiang Uygur Autonomous Region
参考: 1414
注册时间: 2013
标准: (vii)(ix)
核心区: 606833.0000 Ha
缓冲区: 491103.0000 Ha