Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Музеумсинзель (Музейный остров) в Берлине

Museumsinsel (Museum Island), Berlin

The museum as a social phenomenon owes its origins to the Age of Enlightenment in the 18th century. The five museums on the Museumsinsel in Berlin, built between 1824 and 1930, are the realization of a visionary project and show the evolution of approaches to museum design over the course of the 20th century. Each museum was designed so as to establish an organic connection with the art it houses. The importance of the museum's collections – which trace the development of civilizations throughout the ages – is enhanced by the urban and architectural quality of the buildings.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Museumsinsel (Île des musées), Berlin

Le musée d'art en tant que phénomène social doit ses origines à l'époque des Lumières, au XVIIIe siècle. Les cinq musées de la Museumsinsel à Berlin, construits entre 1824 et 1930, représentent la réalisation d'un projet visionnaire et l'évolution de la conception des musées au cours de ce siècle. Chaque musée ayant été pensé en rapport organique avec les collections qu'il abrite, l'importance des collections – qui témoignent de l'évolution de la civilisation – se double d'une grande valeur urbanistique et architecturale.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

ميوزمسينسل (جزيرة المتاحف) في برلين

تعود جذور المتحف الفني كظاهرة إجتماعية إلى عصر الأنوار في القرن الثامن عشر. وتشكّل المتاحف الخمسة في ميوزيومسينسل في برلين، والتي شّيدت بين العام 1824 و1930، تجسيداً لمشروع رؤيوي ولتطوّر مفهوم المتاحف عبر القرون. فقد تمّ تصميم كل متحف على أساس العلاقة العضوية بينه وبين المجموعة التي يأويها، علماً أن أهمية المجموعات التي تشهد على تطوّر الحضارات تتضاعف أهمية بالقيمة المدنية والهندسية التي تحويها.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

柏林的博物馆岛

博物馆是一种社会现象,源于18世纪的启蒙运动。柏林的博物馆岛共有五个建于1824年至1930年间的博物馆,是一种理想的实现,展示了20世纪博物馆设计方式的变革。各个博物馆的设计都有意地在其艺术藏品之间建立起有机联系,而各建筑的规划和建筑质量又大大提升了馆中藏品的价值,这些藏品展示了各个时期人类文明发展的历史。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Музеумсинзель (Музейный остров) в Берлине

Музей как социальный феномен зародился в эпоху Просвещения, в XVIII в. Пять музеев Музейного острова в Берлине, построенные между 1824 и 1930 гг., представляют собой реализацию замечательного проекта и демонстрируют эволюцию подходов к дизайну музеев в течение ХХ в. Каждый музей был спроектирован так, чтобы обеспечить органичную связь с искусством, которое он представляет. Значимость музейных коллекций, которые отражают развитие цивилизаций во времени, усиливается благодаря градостроительным и архитектурным достоинствам самих зданий.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Museumsinsel (Isla de los Museos), Berlín

En cuanto fenómeno social, el museo de arte nació en el Siglo de las Luces. Construidos entre 1824 y 1930, los cinco edificios de la Museumsinsel de Berlín fueron la culminación de un proyecto visionario y son representativos de la evolución de la concepción de los museos a lo largo de esos cien años. Cada uno de los cinco museos de la isla se proyectó para que guardase una relación orgánica con sus colecciones, que son un testimonio de la evolución de la civilización. Al valor de las colecciones viene a sumarse el del patrimonio arquitectónico y urbanístico del conjunto del sitio.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

ベルリンのムゼウムスインゼル(博物館島)
ベルリンにある博物館島は、フリードリヒ・ヴィルヘルム三世の提唱で始められ1824年から1930年にかけて建設され、第2次世界大戦までベルリン国立美術館の主要なコレクションを収蔵していた。旧博物館、新博物館、国立美術館、ボーデ博物館、ペルガモン博物館の5館から成る。東西ドイツ統一後ベルリン国立博物館の再編計画がはじまり、博物館島も21世紀にかけて一新されることとなっている。写真は博物館島最古の旧博物館。

source: NFUAJ

Museuminsel (Museumeiland), Berlijn

Het museum als maatschappelijk verschijnsel heeft zijn oorsprong in het tijdperk van de Verlichting in de 18e eeuw. De vijf musea op het Museumeiland in Berlijn zijn gebouwd tussen 1824 en 1930. Ze zijn de realisatie van een visionair project en tonen de ontwikkeling in benaderingen van museumontwerp gedurende meer dan een eeuw. Elk museum werd zo ontworpen dat het een organische verbinding met zijn kunstcollectie laat zien. Het belang van de collecties van het museum – die de ontwikkeling van beschavingen door de eeuwen heen traceren – wordt versterkt door de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit van de gebouwen.

Source: unesco.nl

Справка: 896
Год внесения: 1999
Критерии: (ii)(iv)
Центральная зона: 8.6000 Ha
Буферная зона: 22.5000 Ha
top