English Français

Decision : 34 COM 7B.11
Sichuan Giant Panda Sanctuaries - Wolong, Mt Siguniang and Jiajin Mountains (China) (N 1213)