Historic City of Toledo

Historic City of Toledo

Successively a Roman municipium, the capital of the Visigothic Kingdom, a fortress of the Emirate of Cordoba, an outpost of the Christian kingdoms fighting the Moors and, in the 16th century, the temporary seat of supreme power under Charles V, Toledo is the repository of more than 2,000 years of history. Its masterpieces are the product of heterogeneous civilizations in an environment where the existence of three major religions – Judaism, Christianity and Islam – was a major factor.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Ville historique de Tolède

Successivement municipe romain, capitale du royaume wisigoth, place forte de l'émirat de Cordoue, avant-poste des royaumes chrétiens en lutte contre les Maures et, au XVIe siècle, siège temporaire du pouvoir suprême sous Charles Quint, Tolède est la gardienne de plus de deux millénaires d'histoire. Ses chefs-d'œuvre proviennent de diverses civilisations dans un environnement où l'existence de trois grandes religions – le judaïsme, le christianisme et l'islam – était un élément essentiel.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

مدينة طليطلة التاريخيّة

كانت هذه المدينة على التوالي تابعة للرومان، وعاصمة مملكة شعب القوط وموقعاً مهماً من مواقع إمارة قرطبة وفي طليعة الممالك المسيحيّة في قتالها ضد العرب وفي القرن السادس عشر أصبحت مقرّ السلطة المؤقتة تحت سيطرة شارل كان وهي بالتالي مؤتمنة على أكثر من ألفي عام من التاريخ. تحفها الفنيّة تتقاطر من حضارات عدّة في بيئة كان فيها وجود الديانات الكبرى الثلاث اليهوديّة والمسيحيّة والإسلام عنصراً أساسيّاً.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

历史名城托莱多

托莱多城的历史长达两千多年,曾先后是罗马帝国统治下的城市,西哥特王国的首都,科尔多瓦酋长国的要塞,基督教国家和摩尔人战斗的前线,以及公元16世纪查尔斯五世统治时期的最高权力临时所在地。托莱多城与众不同之处在于在同一种环境中孕育了不同的文明,而产生多种文明的主要原因是三种主要宗教——犹太教、基督教和伊斯兰教在这块土地上共同存在。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Исторический центр города Толедо

Бывший последовательно древнеримским поселением, столицей королевства вестготов, крепостью Кордовского эмирата, форпостом христианских королевств в борьбе с маврами, а в XVI в. – временной резиденцией великой державы Карла V, Толедо является хранилищем свидетельств более чем двухтысячелетней истории. Его шедевры – это синтез самых разных культур, развивавшихся под воздействием трех мировых религий – иудаизма, христианства и ислама.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Ciudad histórica de Toledo

Depositaria de más de dos milenios de historia, Toledo fue sucesivamente municipio romano, capital del reino visigodo, plaza fuerte del emirato de Córdoba y puesto de mando avanzado de los reinos cristianos en su lucha contra los musulmanes. En el siglo XVI fue la sede temporal del poder supremo, bajo el reinado del emperador Carlos V. Sus monumentos son obras maestras de distintas civilizaciones, creadas en un contexto en el que la presencia de tres grandes religiones –judaísmo, cristianismo e islamismo– constituyó un factor esencial.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

古都トレド
スペイン中央部・カスティーリャ地方の古都。1560年までに西ゴート・イスラム・キリスト教徒勢力の中心地で、各時代のモニュメントが多く残されている。中央部にそびえる大聖堂はスペインの三大純ゴシック様式大聖堂の一つで、スペイン・カトリック教会の大本山。その他多くの聖堂や修道院、イスラーム様式の要塞建築などが見られる。

source: NFUAJ

Historische stad Toledo

De historische stad Toledo is een verzamelplaats van 2.000 jaar geschiedenis. De stad was achtereenvolgens een Romeins municipium, de hoofdstad van het Visigotische Koninkrijk, een fort van het Emiraat Cordoba, een buitenpost van de christelijke koninkrijken die vochten tegen de Moren en in de 16e eeuw was het de tijdelijke zetel van de hoogste macht onder Karel de Vijfde. Toledo beschikt over een brede variatie van bouwwerken uit de middeleeuwse periode. De meesterwerken zijn ontstaan uit gemengde beschavingen in een omgeving waar drie grote religies – het Jodendom, christendom en de islam – een belangrijke rol speelden.

Source: unesco.nl

Events rss 1
5th Edition of The Heritage Night
17 Sep 2022 - 17 Sep 2022