Xinjiang Tianshan

Xianjiang Tianshan © Leading Group for application of WNH of Xianjiang Uygur Autonomous Region
Справка: 1414
Год внесения: 2013
Критерии: (vii)(ix)
Центральная зона: 606833.0000 Ha
Буферная зона: 491103.0000 Ha