Xinjiang Tianshan

Date Category Title
2013 Advisory Body Evaluation Advisory Body Evaluation
2013 Nomination Nomination file (37 MB)
2013 Decision 37COM 8B.10 - Xinjiang Tianshan
2013 Map Xinjiang Tianshan - map of inscribed property