การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมรดกโลก

Title
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมรดกโลก
Publication date: Monday, 5 January 2015
Author: World Heritage Centre
Copyright: © UNESCO
Reusing this document
More: Images Policy / FAQ
Category: Paper Series
Language: ไทย (th)
Editor: UNESCO
Also at : Paper n°22