Copyright: © Giancarlo Ferulano
Author: Giancarlo Ferulano

Size:
500px by 332px
4.23cm by 2.81cm

Read Copyright Terms