Copyright: © Giancarlo Ferulano
Author: Giancarlo Ferulano

Size:
375px by 500px
3.18cm by 4.23cm

Read Copyright Terms