Copyright: © Giancarlo Ferulano
Author: Giancarlo Ferulano

Size:
500px by 326px
4.23cm by 2.76cm

Read Copyright Terms