English Français

Remparts romains de Lugo

Roman Walls of Lugo

The walls of Lugo were built in the later part of the 3rd century to defend the Roman town of Lucus. The entire circuit survives intact and is the finest example of late Roman fortifications in western Europe.

Remparts romains de Lugo

Les remparts de Lugo furent construits à la fin du IIe siècle pour défendre la ville romaine de Lucus. Tout le circuit demeure intact et constitue le plus bel exemple de fortifications romaines tardives en Europe occidentale.

أسوار لوغو الرومانية

شُيّدت أسوار لوغو الرومانيّة نهاية القرن الثاني للدفاع عن مدينة لوكوس الرومانيّة. ولا يزال تتابع السور على حاله ويُشكّل أبرز مثالٍ عن حصون رومانيّة شُيّدت لاحقاً في أوروبا الغربيّة.

source: UNESCO/ERI

卢戈的罗马城墙

卢戈城墙修建于公元3世纪末期,用于保卫罗马城镇卢戈斯。整个圆形城墙至今保存完好,是西欧罗马帝国晚期城堡的最完美样例之一。

source: UNESCO/ERI

Древнеримские стены в городе Луго

Эти крепостные стены были построены в конце III в. для защиты древнеримского города Лукус. Они сохранились неповрежденными по всему периметру, представляя собой превосходный пример древнеримских укреплений в Западной Европе.

source: UNESCO/ERI

Muralla romana de Lugo

La muralla de Lugo fue construida a finales de siglo II para defender la ciudad romana de Lucus. Su perímetro se ha conservado intacto en su totalidad y constituye el más bello arquetipo de fortificación romana tardía de toda Europa Occidental.

source: UNESCO/ERI

ルーゴのローマの城壁群
スペイン北西部、ビスケー湾に面するルーゴ州の州都。この城壁は2世紀後半、ケルト人の集落をローマが占領し、重要な軍事拠点として建設されたもので、地名はルークス・アウグスティと改称された。この堅塁はその後の相次ぐ攻撃や8世紀のムーア人の侵入にも耐えている。そのため保存上や夷が良く、一周2131mにおよぶ城壁全体が損傷なく残っており、西ヨーロッパで見られるローマ帝国時代の城砦建築技術を今に伝える貴重な例証になっている。

source: NFUAJ

Romeinse muren van Lugo

De muren van Lugo werden in het laatste deel van de 3e eeuw gebouwd om de Romeinse stad Lucus Augusti te verdedigen. Het hele bouwwerk is intact gebleven en vormt het mooiste voorbeeld van laat Romeinse vestingwerken in West-Europa. De muren hebben een Romeinse oorsprong, maar maakten ook de problematische middeleeuwen en vernieuwende 19e eeuw mee. Hierdoor verenigt deze monumentale constructie van meer dan 2 kilometer lang de bewijzen en facetten van de evolutie van een stad; van het oorspronkelijke Lucus Augusti naar de stad Lugo (zelf overigens ook een historisch en artistiek geheel).

Source : unesco.nl

  • Anglais
  • Français
  • Arabe
  • Chinois
  • Russe
  • Espagnol
  • Japonais
  • Néerlandais
© Yvon Fruneau
Justification d'inscription

Critère (iv) : Le rempart romain de Lugo est le plus bel exemple survivant de fortifications militaires romaines de la fin de l’Empire.

Description longue
[Uniquement en anglais]

The walls of Lugo are an outstanding example of the type of construction and architectural and archaeological group which illustrates various significant periods of human history. Starting with their Roman origins and passing through the problematical Middle Ages to the innovatory and disturbed 19th century, they unite in a single monumental construction over 2 km long different proofs and facets of the evolution of a town such as Lugo (itself a historical and artistic ensemble) from the original Lucus Augusti.

There was a Roman military camp here during the campaign of Augustus, and it was here that the new town, Lucus Augusti, was founded in 15-13 BCE. The original chequerboard plan did not require the town to be enclosed by a defensive wall, because of the effectiveness of the Pax Romana . The town prospered in the succeeding centuries, because of the mineral resources of the region. This administrative centre acquired impressive public buildings and luxurious urban villas, which spread over a wide area.

However, in the mid-2nd century Frankish and Alemannic invaders crossed the limes and ravaged Gaul, penetrating into Hispania before being driven out. This resulted in the construction of massive urban defences at all the towns of the western Roman provinces. Lucus received its walls between 263 and 276 (perhaps less against barbarian invaders from across the Rhine than against the local tribesmen, who had never fully accepted the Roman occupation of their lands). As in most colonial towns, the area enclosed by the walls was less than that of the urban settlement: a considerable part of the town in the south-east remained outside. Despite the strength of its fortifications, Lugo was unable to resist the Suevi when they swept into the peninsula in the early 5th century and destroyed the town by fire. They were to be dislodged in their turn by the Visigoths, who captured the town in 457 and settled it once again. The irresistible Moorish invasion of Spain saw Lugo overwhelmed and sacked in 714, but it was recaptured for Christendom by Alfonso I of Asturias in 755 and restored by Bishop Odarius. The town was to be ravaged once again in 968 by the Normans, on their way to the Mediterranean, and it was not restored until the following century.

The structure of the Roman walls of Lugo consists of internal and external stone facings with a core filling of earth, stones and pieces of worked Roman stone from demolished buildings. There are ten gates: five ancient and five recent. Five stairways and a ramp give access to the parapet walk. A number of double staircases giving access from the parapet walk to the towers have been found within the thickness of the walls, and it is assumed that each of the towers was provided with similar stairways. Of the original interval towers, 46 have survived intact, and there are a further 39 that are wholly or partly dismantled. They are spaced at irregular intervals round the walls; they were two-storeyed and most of them are roughly semi-circular in plan, the gap in the wall in which they were constructed varying in width from 5.35 m to 12.80 m.

Several take the form of slightly tapering truncated cones, and a few have rectangular plans. One of the towers, known as La Moschera, is surmounted by the remains of its superstructure containing two arched windows. There is a variety of materials to be observed in their construction, and in that of the walls themselves. The main stones used were dressed granite and, in particular, slate. There is some variety in the forms of laying the stones and in their size. In some cases the slate walls rise from foundation courses of granite; in other examples these basal courses are also in slate. Yet another common wall make-up consists of the courses in the lower half or two-thirds being of dressed granite with the remainder in slate, but with some granite blocks interspersed. The parapet is crenellated in places, but this is certainly post-Roman work. Considerable reconstruction work took place at what is now known as the Reducto de Santa Cristina in 1836- 37, to create a fort that accorded with the military architecture of the period.

The original gates have undergone a number of transformations since the 3rd century. The best preserved are the Falsa Gate and the Miñá Gate, which still has its original vaulted arch set between two towers, in characteristic Roman form; traces of the now disappeared guard chamber can be seen on the interior wall (also visible at the San Pedro Gate).

Source : UNESCO/CLT/WHC
Description historique

La ville romaine de Lucus Augusti est fondée en 15-13 avant notre ère, après la pacification de la région par Auguste. Le nom celte Lug suggère qu'il ait pu s'agir d'un site sacré des Copori, mais les fouilles n'ont jusqu'à présent révélé aucune preuve de cette théorie. Pendant la campagne d'Auguste, un camp militaire romain y est établi, et c'est là qu'est bâtie la nouvelle ville, selon le plan en échiquier conforme aux principes classiques. À l'origine, le plan ne prévoit pas de rempart pour la ville, du fait de l'efficacité de la Pax romana (bien qu'une présence militaire demeure dans toute la région, disséminée dans plusieurs petits forts).

La ville prospère pendant les siècles suivants, en grande partie grâce aux importantes ressources minérales de la région, activement exploitées. C'est également le centre administratif de la région environnante (le Conventus Iuridicus Lucense), et un important noeud dans le réseau routier construit par les Romains. La ville se dote d'édifices publics impressionnants et de luxueuses villas urbaines, qui s'étendent sur un vaste secteur.

Cependant, au milieu du IIe siècle, les envahisseurs francs et germaniques traversent le limes et ravagent la Gaule, pénétrant en Hispanie avant d'en être expulsés. C'est pourquoi de massives défenses urbaines sont érigées dans toutes les villes des provinces romaines occidentales. Celles de Lucus sont édifiées entre 263 et 276 ; selon certaines hypothèses, cependant, elles sont moins une défense contre les envahisseurs barbares venus de l'autre côté du Rhin que contre les tribus locales, qui n'ont jamais totalement accepté l'occupation de leurs terres par les Romains. Comme dans la plupart des villes coloniales, l'aire enfermée par le rempart est inférieure à celle de l'établissement urbain : une partie considérable de la ville, au sud-est, demeure extra-muros.

En dépit de la solidité de ses fortifications, Lugo plie devant les Suèves, qui déferlent sur la péninsule au début du Ve siècle et détruisent la ville par le feu. Ils sont à leur tour délogés par les Wisigoths, qui s'emparent de la ville en 457 et s'y installent. Vient ensuite l'irrésistible invasion de l'Espagne par les Maures : Lugo est conquise et mise à sac en 714 ; elle repasse aux mains de la chrétienté après sa reconquête par Alphonse Ier, roi des Asturies, en 755, et elle est restaurée par l'évêque Odarius. En 968, les Normands, en route vers la Méditerranée, ravagent une nouvelle fois la ville, qui ne sera restaurée qu'au siècle suivant.

Source : évaluation des Organisations consultatives
Actualités rss (1)