jump to the content

La Grand-Place de Bruxelles

La Grand-Place, Brussels

La Grand-Place in Brussels is a remarkably homogeneous body of public and private buildings, dating mainly from the late 17th century. The architecture provides a vivid illustration of the level of social and cultural life of the period in this important political and commercial centre.

La Grand-Place de Bruxelles

La Grand-Place de Bruxelles est un ensemble remarquablement homogène de bâtiments publics et privés, datant principalement de la fin du XVIIe siècle, dont l’architecture résume et illustre de manière vivace la qualité sociale et culturelle de cet important centre politique et commercial.

الساحة الكبرى في بروكسل

تضم ساحة الغراند بلاس في بروكسل مجموعة متجانسة على نحو رائع من المباني العامة والخاصة التي ترقى بشكل رئيس إلى أواخر القرن السابع عشر وتتميّز بهندستها المعمارية التي تختصر وتجسّد بشكل حيوي النوعية الإجتماعية والثقافية الخاصة بهذا المركز السياسي والتجاري المهم.

source: UNESCO/ERI

布鲁塞尔大广场

布鲁塞尔大广场是一处卓越的公共和私人建筑混合建筑群,大部分建筑建于17世纪晚期。这些建筑生动诠释了布鲁赛尔这一重要政治、商业中心的社会和文化生活水平。

source: UNESCO/ERI

Площадь Ла-Гранд-Плас в Брюсселе

Площадь Ла-Гранд-Плас в Брюсселе – это выдающийся целостный комплекс общественных и частных зданий, датируемых, главным образом, концом XVII в. Их архитектура ярко иллюстрирует уровень социальной и культурной жизни Брюсселя как важного политического и торгового центра Европы того времени.

source: UNESCO/ERI

Plaza Mayor de Bruselas

La Plaza Mayor de Bruselas es un conjunto extraordinariamente homogéneo de edificios públicos y privados que datan en su mayorí­a del siglo XVII. Su arquitectura es un excelente compendio y una viva ilustración del nivel alcanzado en este periodo por la vida social y cultural en este importante centro polí­tico y comercial.

source: UNESCO/ERI

ブリュッセルのグラン-プラス

source: NFUAJ

Grote Markt in Brussel

De Grote Markt in Brussel is een opmerkelijk homogeen geheel van publieke en privégebouwen, grotendeels daterend uit de laat-17e eeuw. De gebouwen aan het plein laten een eclectische en zeer succesvolle vermenging zien van architecturale en artistieke stijlen. De eerste schriftelijke verwijzing naar de Nedermarckt – de oorspronkelijke naam – dateert uit 1174. De huidige naam kwam in gebruik in het laatste kwart van de 18e eeuw. De soort en kwaliteit van de architectuur rond de Grote Markt samen met de functie als publieke open ruimte, illustreren de ontwikkeling en prestaties van een zeer succesvolle Noord-Europese handelsstad op het hoogtepunt van haar welvaart.

Source : unesco.nl

  • Anglais
  • Français
  • Arabe
  • Chinois
  • Russe
  • Espagnol
  • Japonais
  • Néerlandais
Justification d'inscription

Critère (ii) : La Grand-Place est un exemple exceptionnel du mélange éclectique et très réussi de styles architecturaux et artistiques caractéristique de la culture et de la société de cette région.

Critère (iv) : Par la nature et la qualité de son architecture et sa valeur remarquable, la Grand-Place illustre remarquablement l’évolution et les succès d’une cité mercantile du nord de l’Europe à l’apogée de sa prospérité.

Description longue

La Grand-Place de Bruxelles est un ensemble remarquable de fusion réussie de styles architecturaux et artistiques typiques de la culture et de la société de cette région. Du fait de la nature et de la qualité de son architecture, et de son intérêt en tant qu'espace public ouvert, elle illustre de manière exceptionnelle l'évolution et les vicissitudes d'une ville marchande opulente du nord de l'Europe au sommet de sa prospérité.

La plus ancienne référence au Nedermarckt (marché inférieur), comme on l'appelait alors, remonte à 1174. Son nom actuel entra en usage dans le courant du dernier quart du XVIIIe  siècle.

Elle se trouve dans une zone qui était occupée par un marais situé sur la rive droite de la Senne, à l'est du castellum , une annexe défensive du château construite vers 977 par Charles de France, duc de Lotharingie inférieure. Ce marais fut bonifié au XIIe  siècle. Le plan rectangulaire actuel de la Grand-Place s'est formé au fil des siècles à la suite de différents agrandissements et modifications, et ne prit sa forme définitive qu'après 1695. Toutefois, il a toujours été le point d'aboutissement de sept rues. Aux XIIIe et XIVe  siècles, la place du marché était entourée par des steenen (les halles ou marchés, construits en pierre, des vêtements, du pain et de la viande) implantés de manière irrégulière, et par des maisons à colombages, séparées par des cours, par des jardins ou par des ambiti (passages servant de coupe-feu). Au cours du XVe  siècle, les maisons du côté sud ont été remplacées par les ailes est et ouest de l'hôtel de ville (1401-44) et par son campanile (1449). Une nouvelle halle au pain, construite du côté nord en 1405, a été démolie en 1512-1513 pour faire place au grand édifice connu sous le nom de maison du Roi.

Au cours du XVIe  siècle, bien des maisons ont été reconstruites avec de nouvelles façades en style Renaissance ou baroque. Le 14 août 1695, le roi de France Louis XIV ordonna au maréchal de Villeroi de bombarder la ville, en représailles de la destruction des villes côtières et des ports français par les marines hollandaise et anglaise. En dépit de la gravité de ce bombardement, la reconstruction fut rapide grâce aux initiatives prises par les autorités communales et au généreux appui d'autres villes et provinces. Une remarquable ordonnance promulguée en 1697 par le magistrat de la ville établit que toutes les propositions de reconstruction des façades devaient être approuvées par les autorités, de manière à préserver l'harmonie de la place. En quatre ans seulement, la Grand-Place avait été entièrement restaurée dans son plan et sa physionomie d'origine.

L'hôtel de ville, qui couvre la plus grande partie du côté sud de la Grand-Place, est formé de différents corps de bâtiment groupés autour d'une cour interne rectangulaire. La partie donnant sur la place, formée de deux bâtiments en équerre, est du XVe  siècle. Toute sa façade est décorée de statues remontant au XIXe  siècle. La partie sud du complexe est un édifice classique étroit, du XVIIIe  siècle, qui referme le plan en U des structures gothiques. Face à l'hôtel de ville, de l'autre côté de la place, se trouve son autre édifice principal, la maison du Roi, aujourd'hui utilisée comme musée de la ville. En 1873, le conseil municipal décida que son état de conservation était si mauvais qu'il fallait le démolir et le reconstruire selon son plan d'origine. L'édifice actuel, bâti en brique sur trois étages, présente une façade à arcades, un toit de Saddleback en bâtière et une tour centrale dotée d'une lanterne.

Chacune des maisons qui entourent la Grand-Place, très différentes par leur taille, a son propre nom : les Ducs de Brabant, le Roi d'Espagne, le Cornet, le Cygne, la maison des Brasseurs, le Cerf, la maison des Tailleurs. Le degré de conservation des structures d'origine à l'intérieur des différentes maisons qui entourent la Grand-Place est très variable. Dans certains cas, presque aucun changement n'y a été apporté depuis le XVIIIe  siècle, tandis que d'autres ont fait l'objet d'une conversion ou d'une modernisation radicales. Dans un certain nombre de cas, les rez-de-chaussée ont été transformés en boutiques, en restaurants ou en cafés.

Source : UNESCO/CLT/WHC
Description historique

La plus ancienne référence écrite au Nedermarckt (Marché bas), comme elle était à l'origine appelée, date de 1174. Le nom actuel entra en vigueur pendant le dernier quart du XVIIIe siècle.

En son emplacement se trouvaient jadis des marais, sur la rive droite de la Senne, à l'est du castellum, l'enceinte défensive du château que Charles de France, duc de Basse-Lotharingie, fit construire aux alentours de 977. Limitée au nord par le Spiegelbeek et au sud et à l'est par un banc de sable, elle est légèrement en pente de l'est vers l'ouest, comme le nom de certaines maisons en atteste (n° 6 La Montagne, n° 10 et 18 La Colline). Les marécages furent drainés au XIIe siècle (ou peut-être légèrement plus tôt).

Le tracé rectangulaire actuel de la Grand-Place s'est développé au fil des siècles en conséquence des agrandissements et autres modifications qui se succédèrent, et ne parvint à sa forme définitive qu'après 1695. Depuis toujours, cependant, sept rues la traversent. Aux XIIIe et XIVe siècles, la place du marché était entourée de steenen (les halles au drap, au pain et à la viande, des édifices de pierre) disposés au hasard, et de maisons de bois, séparées par des cours, des jardins ou des ambiti (passages faisant office de coupe-feu).

A la seconde moitié du XIVe siècle, une gigantesque halle au drap fut érigée au sud de la place, tandis qu'en 1396, les autorités municipales expropriaient un grand nombre des bâtiments au nord, afin de l'étendre et de lui donner un tracé rectiligne. Au XVe siècle, les ailes est et ouest de l'Hôtel de Ville (1401-44) et le beffroi (1449) vinrent remplacer les maisons au sud. Une nouvelle halle au pain fut construite du côté nord en 1405, puis, en 1441, les maisons à l'alignement irrégulier du côté est furent démolies et remplacées par six bâtiments adjacents alignés régulièrement. Aux environs de cette époque, les corporations et les guildes qui jouaient depuis les années 1420 un rôle dans le gouvernement municipal et s'intéressaient de près à l'amélioration de la Grand-Place rachetèrent systématiquement les maisons entourant la place. La halle au pain fut démolie en 1512-1513 et remplacée par un grand immeuble, baptisé Maison du Roi. Au cours du XVIe siècle, beaucoup des maisons furent reconstruites avec de nouvelles façades de style Renaissance ou baroque.

Le 14 août 1695, Louis XIV ordonna au maréchal de Villeroy de canonner la ville de Bruxelles, à titre de représailles à la suite de la destruction de villes côtières et de ports français par des navires de guerre hollandais et anglais. Les troupes hollandaises et anglaises étant en campagne à Namur, une armée française de 70.000 hommes fut ainsi libre de placer son artillerie considérable sur les hauteurs du Scheut, d'où 3.000 bombes et 1.200 obus incandescents plurent sur le coeur de la ville. Au matin du 15 août, seuls l'Hôtel de Ville, la Maison du Roi et quelques murs se dressaient toujours sur la Grand-Place.

Malgré la sévérité du bombardement, la reconstruction fut rapide, grâce aux mesures prises par les autorités municipales et à l'aide qu'apportèrent généreusement d'autres villes et provinces. En vertu d'un édit remarquable promulgué en 1697, toutes les propositions de reconstruction des façades durent être soumises à l'approbation des autorités, de manière à préserver l'harmonie de la place, et il ne fallut que quatre ans à cette dernière pour recouvrer intégralement son tracé et son aspect d'origine. En outre, cela représentait en même temps l'occasion d'élargir et de redresser plusieurs des rues conduisant à la place. L'aile sud de l'Hôtel de Ville remplaça peu de temps après la halle au drap, dont il ne restait que des décombres.

Source : évaluation des Organisations consultatives