English Français

Tianshan au Xinjiang

Dossier d'inscription 1414 (inscrit)
2013 Dossier d'inscription 1414 (37 MB)
Évaluations des organisations consultatives
2013 Évaluation de l'organisation consultative (UICN)
Cartes
2013 Xinjiang Tianshan - map of inscribed property
Décisions
2013 37COM 8B.10 - Tianshan au Xinjiang