English Français

Catalan Romanesque Churches of the Vall de Boí

Catalan Romanesque Churches of the Vall de Boí

The narrow Vall de Boí is situated in the high Pyrénées, in the Alta Ribagorça region and is surrounded by steep mountains. Each village in the valley contains a Romanesque church, and is surrounded by a pattern of enclosed fields. There are extensive seasonally-used grazing lands on the higher slopes.

Églises romanes catalanes de la Vall de Boí

L'étroite Vall de Boí, située dans les hautes Pyrénées, dans la région d'Alta Ribagorça, est entourée de montagnes abruptes. Chacun des villages de la vallée, environné de champs clôturés, abrite une église romane. Il y a également de vastes pâturages saisonniers en altitude.

كنائس رومانيّة كاتالونيّة في فال دي بوي

يقع وادي فال دي بوي في أعالي جبال البيرينيه في منطقة ألتا ريباغورسا التي تحيطها جبال شاهقة. وفي كلّ قرية من قرى الوادي الذي تحيطه وديان مغلقة كنيسة رومانيّة ناهيك عن مراعٍ موسميّة شاسعة قائمة في الأعالي.

source: UNESCO/ERI

博伊谷地的罗马式教堂建筑

博伊谷地位于西班牙东北部加泰罗尼亚自治区的比利牛斯山区,周围被陡峭的群山环抱。山谷中的每一个乡村都有一个罗马式教堂,在乡村周围则是按照一定形式构成的封闭区域。在谷底的山坡上有着许多具有悠久历史的放牧场。

source: UNESCO/ERI

Романские церкви в Валь-де-Бой, Каталония

Узкая, в окружении крутых гор, долина Валь-де-Бой находится в высокогорье Пиренеев, в районе Альта-Рибагорса. Каждая деревня в этой долине имеет романскую церковь и окружена сетью огороженных полей. На более высоких склонах находятся обширные, используемые сезонно, пастбища.

source: UNESCO/ERI

Iglesias románicas catalanas de Vall del Boí

Flanqueado por abruptas montañas, el angosto valle del Boí está situado en la región altopirenaica de la Alta Ribagorza. Todas las aldeas de este valle, rodeadas de campos cercados, poseen una iglesia románica. En las zonas más altas hay vastas praderas para el pasto estival del ganado.

source: UNESCO/ERI

ボイ渓谷のカタルーニャ風ロマネスク様式教会群
スペイン北東部、カタールニャ地方、ピレネー高地に位置する。山々に囲まれた急勾配の峻険な地に流れるボイ渓谷には、村ごとに11~12世紀建立のロマネスク様式の教会が数多く残されており、建築的にも高度な技術を誇る。こればボイ渓谷の教区管轄権を裏付けるもので、当地の司祭が教会建設を推進したためとされる。タフル村にはこの地域で最も重要なサンタ・マリア教会やサント・クリメント教会が1123年いに相次いで建設されている。

source: NFUAJ

Catalaans-Romaanse kerken van Vall de Boí

De smalle Vall de Boí vallei ligt in de hoge Pyreneeën – in de Alta Ribagorca regio – en wordt omringd door steile bergen. Elk dorp in de vallei heeft een Romaanse kerk en is omgeven door een patroon van omheinde velden. Op de hogere hellingen liggen omvangrijke seizoensgebonden graslanden. De kerken van Vall de Boí weerspiegelen belangrijke ontwikkelingen in de Romaanse kunst en architectuur en getuigen van een diepgaande culturele uitwisseling in heel middeleeuws Europa, en in het bijzonder in het gebied van de Pyreneeën. De kerken gelden als bijzonder zuivere en consistente voorbeeld van Romaanse kunst in een vrijwel ongerepte landelijke omgeving.

Source: unesco.nl

  • English
  • French
  • Arabic
  • Chinese
  • Russian
  • Spanish
  • Japanese
  • Dutch
Catalan Romanesque Churches of the Vall de Boí © UNESCO
Justification for Inscription

Criterion (ii): The significant developments in Romanesque art and architecture in the churches of the Vall de Boí testify to profound cultural interchange across medieval Europe, and in particular across the mountain barrier of the Pyrenees.

Criterion (iv): The Churches of the Vall de Boí are an especially pure and consistent example of Romanesque art in a virtually untouched rural setting.

Long Description

The churches of the Vall de Boí are an especially pure and consistent example of Romanesque art in a virtually untouched rural setting. The group of churches is a remarkable example of an important constructional style in human history, like that of Romanesque art, to which it contributes characteristics that are appropriate to both its religious and its secular aspects. The Vall de Boí illustrates the continuous occupation of an area of land. The churches that were built in the Middle Ages at the instigation of a single family symbolize the affirmation and geographical settlement at the time historical Catalonia was created.

The Vall de Boí is screened by the high peaks of the Beciberri/Punta Alta massif, in the high Pyrenees. Its scenery is one of woodland and meadows, adjoining and surrounding the small villages. The Arab invasion of the Iberian Peninsula never penetrated the valleys, but they were exposed around the beginning of the 2nd millennium to cultural influences, brought there by merchants, by itinerant monks and by Christian pilgrims travelling to Jerusalem and Santiago de Compostela. In the 11th century new cultural styles were brought into Catalonia from Italy, particularly Lombardy. This new cultural movement was late in reaching the remote Vall de Boí. The exceptional number of Romanesque churches in the valley is attributed to the fact that large quantities of silver came into the region.

Barruera is located where the Vall de Boí widens out. The village extends along the single main Roman road. Its parish church of Sant Feliú lies outside the village immediately above the river flood plain.

Sant Joan lies in the fortified centre of Boí, on the ancient road, leading to a Roman thermal establishment. It is situated on the right bank of the Sant Martí River, between two high rocky outcrops in the centre of the valley. The three bell towers of Boí, Taüll and Erill la Vall are intervisible, a notable defensive feature. The church of Sant Joan underwent considerable alteration in the 18th century.

Taüll is a village on a medieval route, with two centres, one around the square and the church of Santa María, with a number of medieval houses, and the other an elongated space along the old route leading to Sant Climent. Its churches are acknowledged to be archetypes of the Vall de Boí Romanesque style: the parish church of Santa María are elaborately decorated in Lombard style and has a cemetery beneath modern paving outside the south wall. The church of Sant Climent is the largest; its characteristic Lombard architecture and interior decoration make it the symbol of Catalan Romanesque architecture. Its most imposing feature is its bell tower: it is square in plan and soars from a simulated solid base to six storeys.

The church of the Assumption of Coll lies outside this small village. It is basically Romanesque, with Gothic and later additions and modifications. The semi-ruinous Gothic bell tower is four storeys high.

Santa María in Cardet is built on a rocky eminence dominating the entrance to the Vall de Boí. The layout and development of the parish church, despite its small size, is complex. Uniquely in this valley, a crypt occupies the space beneath the apse created by the need to keep the latter horizontal as the rock falls away. The facade contains some interesting elements that span a relatively long period of medieval design.

The Church of the Nativity, Durro: the buildings of this small village, built on a south-facing mountainside, extend up from the parish church of the Nativitat de la Mare de Déu along the single medieval street. Only its interior has not been renovated in modern times, retaining Baroque and later features.

A winding path leads to the Hermitage of Sant Quirc de Durro is on a low peak at an altitude of 1,500 m. It is a tiny church with a single nave and apse with a stone bell-frame. There is a roof space accessible only from the outside which probably served as a granary and storeroom. It is very typical of small medieval hermitages in the Pyrenean region.

Erill la Vall is a very small settlement, with four domestic ensembles of characteristic form. The church of Santa Eulália has a single long nave with a timber roof, which replaced a former barrel vault.

Source: UNESCO/CLT/WHC
Historical Description

The Arab invasion and occupation of the Iberian peninsula never penetrated the valleys of the high Pyrenees. Despite their inaccessibility, these valleys were exposed around the beginning of the 2nd millennium to ideas and cultural influences, brought there by merchants, by itinerant monks and by Christian pilgrims travelling to Jerusalem and Santiago de Compostela.

Moreover, of the three Christian territories in Spain at that period, Catalonia was in better contact with outside influences than the kingdoms of Navarre or León. It was a mosaic of the small fiefs of counts, who paid little heed to their Frankish nominal overlords. In the 11th century Ramon Borrell II established the hegemony of Barcelona and created a dynasty which survived until the early 15th century. New cultural styles were brought into Catalonia from Italy, particularly Lombardy, and their fruits are to be seen in the religious ensembles of Vic, Cuixà, and Ripoll. Many craftsmen and artists came to Catalonia from this region of Italy, and testimony to their influence is given by the fact that the word lombard became synonymous with "stonemason" or "supervisor" in Catalonia. It was from here that Romanesque architectural and artistic influences were diffused throughout the Iberian peninsula in the 13th-15th centuries.

This new cultural movement was late in reaching the remote Vall de Boí. The exceptional number of Romanesque churches in the valley, which has supported a relatively low population since the end of the Middle Ages, is attributed to the fact that large quantities of silver came into the region, especially in the first decades of the 12th century, during the campaign to recover Barbastro and Saragossa. The counts of Erill took part in this campaign and drew handsome profits from it. They devoted considerable portions of their gains to embellishing their villages with handsome churches in the new style.

Source: Advisory Body Evaluation