English Français

Pyu Ancient Cities

Pyu Ancient Cities

Pyu Ancient Cities includes the remains of three brick, walled and moated cities of Halin, Beikthano and Sri Ksetra located in vast irrigated landscapes in the dry zone of the Ayeyarwady (Irrawaddy) River basin. They reflect the Pyu Kingdoms that flourished for over 1,000 years between 200 BC and AD 900. The three cities are partly excavated archaeological sites. Remains include excavated palace citadels, burial grounds and manufacture sites, as well as monumental brick Buddhist stupas, partly standing walls and water management features – some still in use – that underpinned the organized intensive agriculture.

Anciennes cités pyu

Situés dans la région sèche du bassin de l’Ayeyarwady (Irrawaddy) mais dans de vastes paysages irrigués, les vestiges des trois cités de Halin, Beikthano et Sri Ksetra, avec leurs enceintes de remparts et de douves, témoignent de l’histoire des royaumes pyu qui ont prospéré pendant plus de 1 000 ans, entre 200 av. J.-C. et 900 apr. J.-C. Ces trois cités sont des sites archéologiques partiellement mis au jour. On y trouve des palais-citadelles, des sites funéraires et d’anciens sites de production manufacturière, ainsi que de monumentaux stupas bouddhiques en brique, des murs partiellement debout, et des éléments de gestion de l’eau, pour certains encore en activité, qui permettaient une agriculture intensive.

ピュー古代都市群
ミャンマー中部のピュー古代都市群は、紀元前200年頃から後9世紀にかけて栄えたピュー王国の遺跡であり、約2000年前に東南アジアに仏教が伝来したことを示す最古の証拠でもある。仏教伝来により、この地域には経済的、社会的、政治的、文化的変容がもたらされ、9世紀までの最長の歴史を持つことになる最初で最大の都市社会をもたらした。登録されたのは、ハリン、ベイタノー、シュリー・クシェトラの3つの都市遺跡で、いずれも煉瓦造りの城壁で囲まれた城塞都市。宮殿や埋葬地跡、仏塔などが残る。

source: NFUAJ

Oude steden van Pyu

De oude steden van Pyu bestaan uit de overblijfselen van de steden Halin, Beikthano en Sri Ksetra. Alle drie zijn ze gebouwd met baksteen, ommuurd en omgeven door een slotgracht. De steden liggen in uitgestrekte geïrrigeerde landschappen in de droge zone van het Ayeyarwady (Irrawaddy) rivierbekken. Ze weerspiegelen de Pyu koninkrijken die meer dan 1000 jaar bloeiden tussen 200 voor Christus en 900 na Christus. De drie oude steden zijn gedeeltelijk opgegraven archeologische vindplaatsen. De overblijfselen omvatten paleisburchten, begraafplaatsen en vroeg-industriële productiegebieden. Daarnaast zijn er monumentale bakstenen boeddhistische stupa’s, gedeeltes van muren en waterbeheersystemen die de georganiseerde intensieve landbouw ondersteunden. Sommige watersystemen worden nog steeds gebruikt.

Source: unesco.nl

  • English
  • French
  • Japanese
  • Dutch
Pyu Ancient Cities © Department of Archaeology, National Museum and Library